Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2020 Thông tư, Sửa đổi một số điều của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
43/2019/QH14 03/07/2019 Luật, Luật Giáo dục 2019
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật, LUẬT AN NINH MẠNG
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Trang 1 / 3123»