Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2020 Thông tư, Sửa đổi một số điều của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Thông tư, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Trang 1 / 212»