Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định, Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức