Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
43/2019/QH14 03/07/2019 Luật, Luật Giáo dục 2019
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật, LUẬT AN NINH MẠNG
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Luật Viên chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Luật, Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang