Kế hoạch năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HIÊP A2
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-THCS THA2 Tân Hiệp A, ngày tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Hoạt động năm học 2018-2019

Căn cứ vào Quyết định số 1575/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang;
Căn cứ CV số 1525/SGDĐT-GDTrH, ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Căn cứ báo cáo số 174/BC-PGDĐT, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; căn cứ Kế hoạch số 232/KH-PGDĐT, ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp về hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019;
Trường THCS Tân Hiệp A2 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau,
A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
Trường THCS Tân Hiệp A2 được thành lập theo Quyết định số 864/2004/QĐ-CT, ngày 25 tháng 8 năm 2004 trên nền tảng là trường PTCS Tân Hiệp A4.
Tổng số nhân sự năm học 2018-2019 của đơn vị là 22 người. Trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn (trong đó trên chuẩn: 14, tỷ lệ 63,64%). Trường quản lý 8 lớp với 181 học sinh, giảm 3 học sinh so với cùng kỳ. Tỷ lệ học sinh trên lớp khoảng 23 em/ lớp.
Tỷ lệ học sinh bỏ học năm học 2018-2019 là 2 em, tỷ lệ 1,08%, giảm 7,92% so với cùng kỳ, lưu ban không có, giảm 100% so với năm học 2016-2017 (lưu ban 03/185). Chất lượng giáo dục có mặt còn thấp, quy mô đầu tư cải tiến trong giáo dục còn nhiều hạn chế.
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tân Hiệp, nhận được sự đồng thuận của nhân dân và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh cùng các lực lượng xã hội, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn.
Bộ máy tổ chức trong nhà trường được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
Đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, có 20/22 có chứng chỉ Tiếng Anh, tỷ lệ 90,90%; Có 16/22 chứng chỉ Tin học, tỷ lệ 72,72%, có tinh thần cầu tiến nên cũng góp phần không nhỏ trong việc giáo dục học sinh.
Mỗi lớp được học riêng một phòng, có thư viện đạt chuẩn quốc gia, mỗi phòng học có 01 Smart Ti vi để ứng dụng CNTT, 01 phòng máy vi tính, 02 phòng thực hành. Trường lớp khang trang, sạch đẹp, an toàn. Đây cũng là những thuận lợi cho việc quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn.
Đa số nhân dân ý thức được việc học tập của con em, thấy được việc học tập là điều kiện cần thiết để nâng cao trình độ, để biết, để lập thân, lập nghiệp và xây dựng và phát triển kinh tế của gia đình và địa phương.
2. Khó khăn
Còn có giáo viên trong giảng dạy chưa phát huy hết tính tích cực của học sinh, chưa áp dụng CNTT thường xuyên, ít sử dụng đồ dùng dạy học, còn tâm lý ngại đổi mới.
Chất lượng học sinh còn một số em chưa tích cực học tập, một số phụ huynh nhận thức chưa cao về việc học tập của con em, chưa quan tâm đúng mức và phối hợp giữa gia đình và nhà trường có lúc thiếu chặt chẽ.
Diện tích trường rộng, quy mô trường nhỏ, kinh phí ít nên xây dựng, tu sửa gặp không ít khó khăn từ đó cũng ảnh hưởng đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh.
Đúng trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên năm học 2018-2019 là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 (Khóa XI); Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy xã nhà. Là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, gắn với các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, là năm học được xác định mang tính cốt lõi cho việc xây dựng trường chuẩn quốc gia vào tháng 4/2020. Vì thế tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sau:
B. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục , chủ động trong việc xây dựmg và thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội và kiểm tra.
3. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
4. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đội, tư vấn tâm lý; phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc quản lí giáo dục toàn diện cho học sinh.
5. Triển khai Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuât, kinh doanh tại địa phương.
6. Tiếp tục thực hiện các Đề án của Ngành GDĐT Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, 2018-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt : Đề án “Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm và trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.
C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1. Tiếp tục thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2018-2019 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017), trong đó tập trung vào các nội dung:
1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần).
1.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề, nhằm tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo phòng GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
1.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông.
3. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh
– Thực hiện theo Công văn số 1322/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2018 về việc Hướng dẫn dạy học tiếng Anh phổ thông năm học 2018-2019.
– Tăng cường các hoạt động để học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh như: Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh, thi hùng biện tiếng Anh,… .
– Dạy học Tiếng Anh tăng cường cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 khi học sinh và phụ huynh có nguyện vọng. Việc tổ chức dạy học theo Công văn số 1457/GSDĐT-GDTrH, ngày 12/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.
4. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.
5. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục dân số, sức khỏe dân số, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính theo Kế hoạch 131/KH-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang; phòng chống tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực.
6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
7. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học. Quan tâm đối với các lớp 6 nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học, giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. Hướng dẫn, duy trì để học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, múa dân vũ, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi.
8. Từng bước chuy.ển việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
9. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường; ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện. Tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa – văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
10. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đội trong nhà trường, tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.
II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học:
– Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.
– Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
– Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá:
– Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
– Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt dộng trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao tùy theo yêu cầu bộ môn và năng lực học sinh.
– Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
– Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường.
– Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí:
– Tổ chức tốt việc tập huấn tại đơn vị về nội dung do Phòng GDĐT tập huấn cho giáo viên cốt cán. Chú trọng tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, về xây dựng nội dung giáo dục địa phương…
– Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác , chất lượng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng (Thông tư 14/2018, ngày 20/7/2018), chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư 20/2018, ngày 28/8/2018).
– Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí.
2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
– Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học.
– Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
– Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.
IV. Phát triển quy mô trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia.
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo trong việc sát nhập trường học để đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện
2.1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất như: san lấp mặt bằng; làm đường đi, xây dựng thư viện tiên tiến, vườn trường; xây dựng trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; trường học thân thiện, học sinh tích cực theo qui định…
2.2. Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời. Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Tham gia, tổ chức các hội thi như: Hội thi bài giảng Elearning, làm đồ dùng dạy học
2.3. Quan tâm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học trên 6 buổi/tuần, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chửc các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
3. Chủ động tham mưu cho UBND xã, huyện tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.
4. Phát huy tốt lợi ích thư viện chuẩn quốc gia, phát đ65ng cuộc thi kể chuyện theo sách, kể chuyện về Bác Hồ, vận động tặng sách cho thư viện, kiểm kê, phân loại để xây dựng thư viện tiên tiến…
V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
1. Tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
VI. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực…
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng qua thư điện tử, Website.
3. Nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn trường và trong báo cáo các cấp; tăng cường trao đổi thông tin giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua email để giảm bớt các cuộc họp.
4. Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ; quản lý điểm Smas 3.0.
VII. Đổi mới công tác quản lí và thi đua, khen thưởng
1. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
2. Thực hiện đúng việc quản lý hồ sơ sổ sách theo Công văn số 1447/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2014 của Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm.
3. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích viên chức có mô hình đổi mới và sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định. Thực hiện thi đua công bằng, khách quan. Khen thưởng đột xuất và định kỳ và đề xuất khen thưởng kịp thời giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ./.
VIII. Các chỉ tiêu phấn đấu
– Giáo viên dạy giỏi: vòng trường 10 người
– Dự thi E-learning: 03 sản phẩm; dự thi chủ đề tích hợp liên môn 3 bài cấp huyện. Mỗi giáo viên thực hiện 1 hồ sơ dạy học về tích hợp liên môn.
– 01 đội tuyển tham gia cuộc thi “IOE” trên mạng.
– Thao giảng và dạy minh họa 12 tiết. Tổ chuyên môn dự 96 tiết trở lên; Ban Giám hiệu dự 36 tiết; Xây dựng, tổ chức, thực hiện 6 chuyên đề.
– 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
– Mỗi GV dạy ứng dụng CNTT ít nhất 2 tiết/HK đạt 100%. Mỗi GV dự giờ lẫn nhau ít nhất 2 tiết/tháng, được dự 1 tiết/tháng.
– Thực hiện chế độ vào điểm, nhập điểm đúng quy định.
– Việc đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định 100%.
– Phấn đấu tuyển sinh đạt 100%
– Có từ 17% là học sinh giỏi. (31 Hs)
– Có từ 38% là học sinh Khá (69 Hs)
– Học sinh có học lực yếu, kém không quá 4% (7 hs)
– HS giỏi vòng huyện từ 5 em trở lên
– Học sinh giỏi vòng tỉnh từ 1 em trở lên
– Công nhận tốt nghiệp THCS 100%
* Trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên
* Có 16 lao động tiên tiến; 3 chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 bằng khen; 01 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
IX. Công tác khác
1. Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ chương trình rèn luyện đội viên. Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một phụ trách Đội của lớp mình và phối hợp với tổng phụ trách đội để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Hàng tuần, hàng tháng, học kỳ, năm học Tổng phụ trách Đội phải tổng kết thi đua, khen thưởng, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong sinh hoạt phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nhằm tạo sức hút trong hoạt động đội và thi đua. Phấn đấu đạt liên đội xuất sắc.
2. Công đoàn
Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức công đoàn hoạt động nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua trên tinh thần “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Đại diện cho lợi ích hợp pháp của người lao động. Kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức lao động. Phát động, phối hợp phát động các phong trào thi đua. Phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”
3. Tài vụ
Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, thu chi theo đúng nguyên tắc tài chính. Quản lý và lưu trữ các loại hồ sơ theo quy định của nhà nước. Theo dõi tài sản của nhà trường và có kế hoạch duy tu sửa chữa hằng năm. Đảm bảo chế độ báo cáo với cấp trên. Công khai, minh bạch thu chi. Vận động học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm, đặc biệt chú trọng đến bảo hiểm y tế bắt buộc.
4. Ban Đại diện CMHS
Phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện CMHS để giáo dục toàn diện cho các em. Tạo điều kiện để Ban Đại diện hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
Trên đây là phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Tân Hiệp A2, các bộ phận, cán bộ giáo viên nghiên cứu, vận dụng đề ra nhiệm vụ chi tiết, cụ thể từng tuần tháng và xây dựng kế hoạch cụ thể cho toàn năm học của mình phụ trách nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD&ĐT Tân Hiệp; (để báo cáo)
– Phó HT; GV, NV (để thực hiện)
– Lưu: VT.

Phạm Thanh Quỳnh

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019
(Kèm theo Kế hoạch số …/KH-THCS THA2 ngày….tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS tân Hiệp A2)

Tháng Nội dung công việc
8/2018 – Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới
– Tổ chức cho học sinh thi lại và ký duyệt và hoàn thành hồ sơ học bạ cho học sinh sau khi thi lại.
– Tổ chức biên chế lớp, phân công chuyên môn.
– Tựu trường ngày 06/8/2018, tập trung vệ sinh trường, lớp. Học chính thức vào ngày 13/8/2018 (tuần 1). Chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.
– Thống kê tình hình tuyển sinh lớp 6 để báo cáo về Phòng Giáo dục.
– Tổ chức họp chuyên môn quy định các loại hồ sơ sổ sách và hướng dẫn GV thực hiện các loại HSSS theo công văn 1447 của sở GD&ĐT và việc đánh giá xếp loại HS theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT. Triển khai quy chế chuyên môn
– Tham gia tập huấn chuyên môn, chính trị hè
– Dự thảo các kế hoạch năm học 2018-2019.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ đạo học sinh yếu
– Hướng dẫn BDTX cho giáo viên
– Ổn định hoạt động Đội, phát động thi đua xanh hóa lớp học
– Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019
– Sắp xếp, di dời thư viện, phòng chức năng
– Sửa chứa nhà vệ sinh, trồng mới cây cảnh, trang trí bảng hiệu.
– Phối hợp tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm (lần 1)

9/2018 – Thông báo kết quả xếp loại viên chức, công bố các quyết định về bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ
– Khai giảng năm học – Triển khai nhiệm vụ, chỉ thị năm học mới
– Họp hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục lần 1
– Triển khai tập huấn chuyên môn tại trường.
– Hoàn thành kế hoạch, hướng dẫn bộ phận, tổ lập kế hoạch hoạt động.
– Khuyến khích học sinh tham gia Olympic Toán và Tiếng Anh
– Tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Casio lớp 8 và phân công giảng dạy.
– Chỉ đạo công tác dự giờ thăm lớp thường xuyên theo kế hoạch. (Đợt 1)
– Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo đầu năm.
– Tổ chức đăng ký, chấm sáng kiến cuộc thi GVDG cấp trường
– Chỉ đạo GVCN rà soát giấy tờ, học bạ của học sinh các khối lớp, văn thư ghi mới và cập nhật sổ đăng bộ học sinh.
– Tổ chức cho giáo viên đăng ký ít nhất một đổi mới trong giảng dạy
– Phúc tra trình độ văn hóa nă 2018
– Triển khai, lấy ý kiến phụ huynh về việc dạy tăng tiết đối với môn Toán, Tiếng Anh
– Tổ chức Trung thu, tham gia các cuộc thi của Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi. Tổng kết thi đua đợt 1
– Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức. Đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua
– Tiếp tục sắp xếp thư viện, thiết bị, phòng chức năng, xây dựng phòng truyền thống
– Phát động phong trào tặng sách cho thư viện.
– Tiếp tục thực hiện các khoản thu theo quy định
– Đăng ký trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; trường học thân thiện, học sinh tích cực; đăng ký đánh giá ngoài kiểm định CLGD
– Duy trì công tác vệ sinh, phân loại rác thải

10/2018 – Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10 và 20/11.
– Kiểm tra nội bộ đợt 1: Tài vụ; Đội TNTP; Thư viện; Thiết bị và 5 giáo viên giảng dạy
– Tiếp tục dự giờ thăm lớp, tổ chức thao giảng đều ở các tổ chuyên môn.
– Hoàn thành các báo cáo thống kê đầu năm, giữa năm.
– Thi GVDG cấp trường (lý thuyết, thực hành)
– Hướng dẫn học sinh tham gia Olympic Toán và Tiếng Anh
– Cập nhật, thống kê trình độ văn hóa
– Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém
– Tổ chức dạy Tiếng Anh tăng cường
– Đội phát động thi đua “Bông hoa điểm 10”
– Hoàn thành công tác đăng ký thi đua, báo cáo
– Kết thúc các khoản thu học kỳ I
– Tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường xanh, sạch, đẹp mức độ 2.
– Duy trì vệ sinh, trang trí phòng làm việc, thư viện, phòng thực hành, phòng truyền thống và Đội TNTP.

11/2018 – Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
– Tổ chức tổng kết, khen thưởng hội thi GVDG cấp trường
– Tăng cường dự giờ thăm lớp, dự giờ đột xuất, thực hiện các tiết thao giảng, dạy học minh họa ở đều các tổ.
– Kiểm tra nội bộ đợt 2: Phó hiệu trưởng; 3 tổ chuyên môn và 6 giáo viên
– Hoàn thành hồ sơ để công nhận đạt chuẩn quốc gia về PCGD – XMC năm 2018.
– Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11, phong trào thi bông hoa điểm 10, tổng kết thi đua đợt II và phát thưởng cho học sinh và các lớp.
– Tổ chức thi viết báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do nhà trường, Phòng GD & ĐT tổ chức.
– Thực hiện thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục
– Hoàn thành báo cáo trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; trường học thân thiện, học sinh tích cực để Phòng Giáo dục và Đào tạo tân hiệp đánh giá, công nhận.
– Lập kế hoạch ôn tập, kiểm tra và sơ kết học kỳ I.

12/2018 – Tiếp tục phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
– Phân công GV ra đề kiểm tra, tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I.
– Hoàn thành hồ sơ, sổ sách, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên (đợt 2). Nộp các loại báo cáo về các cấp sau khi kiểm tra học kỳ I.
– Tổ chức kiểm tra và sơ kết học kỳ I.
– Thực hiện thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục
– Tổ chức bình xét thi đua HKI
– Dự thi HSG lớp 9 vòng huyện.
– Tổ chức thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp trường
– Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện
– Triển khai kế hoạch hoạt động HK II.
– Phân công chuyên môn HKII.
– Đề nghị Phòng giáo dục làm thư viện tiên tiến
– Phối hợp họp Cha mẹ học sinh lần 2.

1/2018 – Họp hội đồng, sơ kết hoạt động chuyên môn học kỳ I và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ II, hoạt động tháng 01/2018.
– Phân công chuyên môn học kỳ II, xếp thời khoá biểu
– Thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 02/01/2018.
– Tham gia thi Violympic Toán Tiếng Việt cấp huyện
– Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp trường
– Duyệt hồ sơ sổ sách học kỳ I
– Họp hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục để đánh giá (lần 2). Tiếp tục thu thập minh chứng, hoàn thiện mô tả.
– Tuyển chọn học sinh giỏi lớp 8 các môn Văn, Vật lý, Hoá, Sinh, Địa, Tiếng Anh, lập kế hoạch tiến hành tổ chức bồi dưỡng.
– Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp, thực hiện chuyên đề, thao giảng, thực hiện các giờ dạy có ứng dụng CNTT.
– Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3
– Triển khai phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân. Tổ chức vui chơi cho học sinh.

2/2018 – Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. – Ổn định nề nếp dạy và học sau Tết.
– Tổ chức dự giờ thăm lớp
– Duy trì sĩ số học sinh sau Tết.
– Kiểm tra nế nếp dạy và học sau Tết.
– Học sinh giỏi lớp 9 tiếp tục ôn luyện để dự thi vòng Tỉnh (nếu có)
– Tổ chức thực hiện các chuyên đề (đợt 2) thao giảng, bài học minh họa.
– GVCN rà soát lại toàn bộ hồ sơ học bạ, giấy khai sinh của học sinh thật khớp, nếu sai sót thông báo học sinh điều chỉnh.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém
– Tham gia thi Tích hợp liên môn cấp tỉnh (nếu có)

3/2018 – Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đàon TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức cho học sinh vui chơi.
– Tiếp tục dự giờ thăm lớp, thực hiện các chuyên đề, thao giảng theo kế hoạch.
– Kiểm tra HSSS GV.
– Đưa học sinh dự thi học sinh giỏi vòng tỉnh (nếu có)
– Tiếp tục duy trì, ổn định nề nếp học tập
¬- Tham gia ngày Hội giáo dục tỉnh Kiên Giang.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém
– Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện.
– Thực hiện thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục
– Kiểm tra nội bộ 7 giáo viên (đợt 3)

4//2019 – Tuyên truyền, kỷ niệm ngày 30/4; 01/5; ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/4)
– Tổ chức cho học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.
– Họp, hoàn thiện công tác kiểm định (lần 3)
– Thông báo giáo viên chủ nhiệm lớp 9 rà soát lại danh sách học sinh, hồ sơ học bạ, giấy tờ có liên quan, thực hiện các loại biểu mẫu… để xét tốt nghiệp THCS.
– Triển khai kế hoạch kiểm tra học kỳ 2, phân công ra đề, coi, chấm bài kiểm tra, công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019.
– Tổ chức rà soát lại chương trình, thực hiện các loại cột điểm đầy đủ theo quy định, nếu có dạy trễ so với chương trình thì phải có kế hoạch dạy bù kịp thời.
– Bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém

5/2019 – Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Tổ chức ôn tập kiểm tra cuối năm cho học sinh.
– Thực hiện kiểm tra học kỳ II đối với các khối lớp và hoàn thành sổ sách, học bạ học sinh cuối năm. Tổ chức xét duyệt học sinh lên lớp, ở lại, thi lại…
– Thực hiện các biểu mẫu báo cáo cuối năm.
– Hoàn thành các loại hồ sơ báo cáo, hồ sơ thi đua năm học 2018-2019.
– Tổng kết các bộ phận tổ khối trong nhà trường.
– Hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS đối với học sinh lớp 9.
– Tổ chức “Lễ tri ân: đối với học sinh lớp 9.
– Tổng kết và phát thưởng năm học.
– Triển khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 – năm học 2018-2019.
– Hướng dẫn cho học sinh yếu kém ôn tập, rèn luyện học sinh trong hè.
– Hoàn thành hồ sơ và đánh giá công tác BDTX\
– Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
– Họp đánh giá Phó hiệu trưởng
– Hoàn thành công tác kiểm định chờ đánh gái ngoài của Sở Giáo dục.
– Phối hợp họp Cha mẹ học sinh lần 3.

6,7/2019 – Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019
– Cấp phát hồ sơ cho học sinh lớp 9
– Đánh giá hiệu trưởng
– Tiếp nhận học sinh chuyển đến, hướng dẫn, cấp phát hồ sơ chuyển đi
– Tham gia các khoá tập huấn chuyên môn
– Học chính trị hè

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thanh Quỳnh

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN HIỆP